Research Process

กระบวนการทำงานวิจัย (Research Processes) เริ่มจากการเลือกโจทย์วิจัย จากนั้นจะทำการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของวิธีการต่าง ๆ ข้อเด่นและข้อจำกัดของงานวิจัยในอดีตและวิธีการที่ดีที่สุดในอดีต จากนั้นกำหนดหัวข้อการทำวิจัย ทำการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุที่วิธีการในอดีตไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไปหรือมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ในขั้นตอนต่อไปนักวิจัยตั้งวัตถุประสงค์และกำหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตการวิจัย เพื่อให้สามารถค้นหาวิธีการ อัลกอริทึมที่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำการพิสูจน์และประเมินผลของวิธีการที่นำเสนอ เมื่อได้ผลการพิสูจน์และประเมินแล้ว ทำการวิเคราะห์ผลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันผลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยต่อไป สุดท้ายนักวิจัยทำการสรุปผลของงานวิจัย รวบรวมเป็นรายงานการวิจัย