Research Process

กระบวนการทำงานวิจัย (Research Process)

โกสินทร์ จำนงไทย (2559) ได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานวิจัย ดังนี้ การทำวิจัยเริ่มจากการเลือกโจทย์วิจัย ซึ่งอาจเลือกจากเหตุผลและแรงจูงใจ ผลที่ได้รับต่อวงการวิจัยและสังคม ผลในเชิงเศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยของนักวิจัยและกลุ่มวิจัย เมื่อได้โจทย์วิจัยแล้ว จะทำการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของวิธีการต่าง ๆ ข้อเด่นและข้อจำกัดของงานวิจัยในอดีตและวิธีการที่ดีที่สุดในอดีต เมื่อกำหนดหัวข้อการทำวิจัยได้แล้ว จะทำการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุที่วิธีการในอดีตไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักวิจัยสร้างแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหา ในขั้นตอนต่อไป นักวิจัยต้องทำให้แนวความคิดใหม่ในการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม อาจต้องกำหนดเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของงานวิจัย ทำให้โจทย์วิจัยที่เดิมอาจเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยโจทย์เดี่ยวหลายโจทย์ กลายมาเป็นโจทย์เดี่ยว เพื่อให้สามารถค้นหาและคิดค้นอัลกอริทึมเดี่ยวที่สามารถแก้ปัญหาได้ จากนั้นทำการพิสูจน์และประเมินผลของวิธีการที่นำเสนอ อาจใช้โมเดลจำลองในการพิสูจน์ความเป็นไปได้และประเมินประสิทธิภาพ หรือใช้การทดลองในการหาอัตราความถูกต้องของวิธีการที่นำเสนอ เมื่อได้ผลการพิสูจน์และประเมินแล้ว ทำการวิเคราะห์ผลการพิสูจน์และประเมินดังกล่าว โดยเฉพาะผลที่ผิดพลาดเพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน ควรพิจารณาข้อจำกัดของวิธีการที่นำเสนอและผลข้างเคียง และนำไปใช้เป็นหัวข้อวิจัยในอนาคตต่อไป สุดท้ายนักวิจัยทำการสรุปผลของงานวิจัย รวบรวมเป็นรายงานของการวิจัยในรูปของบทความวิจัย รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น