Publication Process

กระบวนการเผยแพร่งานวิจัย (Publication Process)

          โกสินทร์ จำนงไทย (2559) กล่าวถึงกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย ดังต่อไปนี้ นักวิจัยต้องเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจแรงจูงใจในการทำวิจัย โดยมีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้สามารถโน้มน้าวให้เข้าใจถึงสาเหตุและความจำเป็นในการเลือกโจทย์วิจัย ลำดับต่อไปคือการทบทวนวรรณกรรมเป็นการเล่าเรื่องวิวัฒนาการในการแก้ปัญหาโจทย์วิจัยที่เลือก ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการที่นักวิจัยแต่ละคนเสนอ ยกประเด็นการแก้ปัญหาหนึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่จะนำไปสู่วิธีการที่ดีกว่าและทำให้วิธีการที่นำเสนอกลายเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในอีกมุมมองหนึ่ง จากนั้นเป็นผลการทดสอบ ผลการคำนวณ การจำลองสถานการณ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวิธีการที่ดีที่สุดในอดีตในมุมมองของนักวิจัย สิ่งสุดท้ายคือวิธีการนำเสนอของผู้วิจัยซึ่งเป็นเนื้อหาของบทหลักของบทความวิจัย เป็นความคิดที่เป็นรูปธรรมที่สามารถนำไปทำการแก้ปัญหาและประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้จริง เมื่อนักวิจัยนำข้อมูลดังกล่าวมาลงในแต่ละบทตามรูปแบบของบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ แล้วขยายคำสำคัญและวลีสำคัญให้เป็นประโยค อธิบายภาพ กราฟ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ จะได้บทความที่มีเนื้อหาและสาระตามมาตรฐานคุณภาพ