Publication Process

นักวิจัยต้องเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจแรงจูงใจในการทำวิจัย โดยมีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้สามารถโน้มน้าวให้ เข้าใจถึงสาเหตุและความจำเป็นในการเลือกโจทย์วิจัย ลำดับต่อไปคือการทบทวนวรรณกรรมเป็นการเล่าเรื่องวิวัฒนาการในการแก้ปัญหาโจทย์วิจัยที่เลือก ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการที่นักวิจัยแต่ละคนเสนอ ยกประเด็นการแก้ปัญหาหนึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่จะนำไปสู่วิธีการที่นำเสนอที่ดีกว่าในอีกมุมมองหนึ่ง จากนั้นเป็นผลการทดสอบซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวิธีการที่ดีที่สุดในอดีต สิ่งสุดท้ายคือวิธีการนำเสนอของผู้วิจัยซึ่งเป็นเนื้อหาของบทหลักของบทความวิจัย เป็นความคิดที่เป็นรูปธรรมที่สามารถนำไปทำการแก้ปัญหาและประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้จริง