ถาม-ตอบ Q&A

คำถาม Q01 การเก็บข้อมูลจากผู้เรียนจำเป็นต้องเริ่มตอนต้นเทอมและเสร็จสิ้นตอนสิ้นเทอมหรือไม่

คำตอบ A01 การเก็บข้อมูลจากผู้เรียนอาจเริ่มตอนต้นเทอมและเสร็จสิ้นตอนสิ้นเทอม

คำตอบ A02 การเก็บข้อมูลจากผู้เรียนอาจเริ่มตอนต้นเทอมและเสร็จสิ้นหลังสอบกลางภาคก็ได้

คำตอบ A03 การเก็บข้อมูลจากผู้เรียนอาจเริ่มหลังสอบกลางภาคและเสร็จสิ้นตอนสิ้นเทอมก็ได้

คำตอบ A04 การเก็บข้อมูลจากผู้เรียนอาจเก็บเป็นรายบทเรียนหรือหน่วยเรียนก็ได้