ระบบคลังความรู้ผ่านคลาวด์ (Cloud Knowledge Repository)

ระบบคลังความรู้ผ่านคลาวด์ ประกอบด้วย บล็อกชุมชนนักวิจัยมืออาชีพและทรัพยากรที่ช่วยสนับสนุนนักวิจัย เป็นที่มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการร่วมกันทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการ โดยการทำกิจกรรมแบบร่วมมือบนสังคมคลาวด์ ด้วยการ Coaching ของนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสำหรับสนับสนุนนักวิจัยในการทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้มีสมรรถนะการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับมืออาชีพ